تماس


درباره ی سایت خبری یک صدا

ایمیل: nabishta@gmail.com

با توجه به تراکم سایت های خبری و کثرت اخبار، برای هموطنان ما دشوار است که به همه سایت ها و رسانه های خبری سر بزنند تا از هیچ خبری در حوزه ی اخبار افغانستان بی خبر نمانند.

سایت خبری “یکصدا” این مشکل را حل کرده است!

شما نیازی ندارید به این یا آن سایت سر بزنید. تمام سایت های مهم خبری با سر خط آخرین خبرهای خود در صفحه ی سایت “یکصدا” قابل دسترس اند. در صورتی که مایل باشید روی لنیک مورد نظر خود کلیک کنید.

اخبار به صورت زنده و بی تأخیر، به محضی که در سایت های خبری به روز شوند، در صفحه ی “یکصدا” قابل دید می شوند.

امیدواریم از این سایت لذت ببرید!

Big People Talk