x

نامه‌ای از لندن؛ «در حکایت و شکایت زبان فارسی!»


وضعیت آشفتۀ اسم معنی