x

مراسم عاشورا در ایران، عراق و افغانستان


مراسم عاشورا در برخی از کشورهای جهان برگزار شده است. این مراسم در کشورهایی با اکثریت شیعه و یا اقلیت قابل توجه شیعه، شور و حال مخصوص خود را دارد.