x

دخترانی که با شلیک گلوله‌ای حق ازدواج را از دست می‌دهند


یکی از راه‌های تصرف دختر و ازدواج اجباری با او در برخی از مناطق افغانستان شلیک کردن در عقب خانه دختر است. اگرچه این رسم در حال کمرنگ شدن است، اما در برخی از مناطق دوردست هنوز هم از این شیوه برای به انحصار کشیدن حق ازدواج با دختران استفاده می‌شود.