x

تحصن سهامداران پدیده شاندیز مقابل قوه قضائیه


“هرچه داشتم دادم سهام پدیده خریدم. مجبورم در خانه‌های مردم ظرف بشویم تا زندگیم بگذرد”. صحبت‌های یک مادر سرپرست خانواده از سهامداران پدیده شاندیز را بشنوید.