x

تجمع شهروندان اصفهانی در نکوداشت زاینده رود


جمعی از مردم اصفهان با تجمع در کنار پل خواجو در اصفهان به خشکی زاینده رود اعتراض کردند.